Alla produkter som listas här levereras av Skosh AB, Scheelevägen 15, 22370 Lund distribueras under varumärkena nedan. Om du har några frågor kan du skicka oss ett mail eller E-post (hej@skosh.se) eller per telefon (+46769730459)
under våra öppettider att nå. Beteckning av ingredienserna enligt INCI-nomenklaturen:

Badrum Rengöringstabletter:
 • Citric Acid (>10%)
 • Sodium Hydrogen Carbonate (>10%)
 • Maleic Acid (>10%)
 • Sodium Lauryl Sulfate (1-10%)
 • Cocoamidopropyl betaine (1-10%)
 • Sodium Sulfate (1-10%)
 • Perfume (<0.1%)
 • Coloring (<0.1%)

Glas & Spegel Rengöringstabletter:
 • Citric Acid (>10%),
 • Sodium Hydrogen Carbonate (>10%)
 • Maleic Acid (>10%)
 • Sodium Lauryl Sulfate (1-10%)
 • Cocoamidopropyl betaine (1-10%)
 • Sodium Sulfate (1-10%)
 • Perfume (<0.1%)
 • Coloring (<0.1%)

Universal Rengöringstabletter
 • Citric Acid (>10%)
 • Sodium Carbonate (>10%)
 • Sodium Lauryl Sulfate (>10%)
 • Sodium Sulfate (1-10%)
 • Perfume (<0.1%)
 • Coloring (<0.1%)

En databas över korrespondenser mellan INCI-namnen, namnen på Europeiska farmakopén och CAS-numren finns på Europeiska kommissionens Pharmacos-webbplats. Länk till PHARMACOS webbplats: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Märkning i enlighet med förordning (EG) nr. 1272/2008 & (EG) nr. 648/2004

Hazard sign
Fara/ Säkerhetsanvisning

Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Håll borta från barn!